Przejdź do treści
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Regulamin

 

 

REGULAMIN 

GRUPY INTERWENCYJNEJ SŁUPSKIEGO WOPR

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1
 1. Regulamin określa organizację oraz tryb działania Grupy Interwencyjnej Słupskiego WOPR.
 2. Grupa Interwencyjna WOPR działa zgodnie z celami statutowymi Słupskiego WOPR.
 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „GI” lub „Grupie” należy przez to rozumieć  Grupę Interwencyjną Słupskiego WOPR.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA GRUPY

 • 2

Podstawowym celem działania Grupy Interwencyjnej jest:

 1. Utrzymywanie stałej  gotowości  Zespołu  Interwencyjnego  GI  do  działania  poprzez system dyżurów.
 2. Niesienie specjalistycznej pomocy osobom w sytuacjach zagrożeń, wypadków i katastrof zgodnie z posiadanym przygotowaniem i wyposażeniem sprzętowym.
 3. Współdziałanie z organizacjami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami zainteresowanymi obronnością państwa, bezpieczeństwem i porządkiem publicznym oraz ochroną środowiska naturalnego, zespołami zarządzania kryzysowego oraz innymi organizacjami i instytucjami biorącymi udział w akcjach ratowniczych.
 4. Niesienie pomocy  humanitarnej  ofiarom  wypadków,  katastrof  i  klęsk  żywiołowych.

 

 • 3

Dodatkowymi zadaniami Grupy jest:

 1. Współdziałanie z  innymi  drużynami WOPR w  realizacji  zadań 
 2. Współdziałanie z    innymi  Grupami  Interwencyjnymi  i Operacyjnymi .
 3. Udział w  szkoleniach  specjalistycznych  zmierzających  do  uzyskania,  utrzymania  lub  podniesienia umiejętności oraz uprawnień niezbędnych do realizacji zadań GI.
 4. Realizacja samodoskonalenia metod szkolenia i pracy członków GI.
 5. Szkolenie specjalistyczne  dla  członków  organizacji i  jednostek  współdziałających  z  WOPR  w akcjach ratowniczych na zasadach oddzielnych porozumień.
 6. Upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy szczególnie w przypadkach utonięć.
 7. Udział w akcjach propagujących i wspierających działalność WOPR.
 8. Ochrona środowiska naturalnego.
 9. Zabezpieczenie ratownicze imprez rekreacyjnych, turystycznych i sportowych organizowanych na wodzie lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

 • 4
 1. Obszarem działania GI jest teren powiatu słupskiego, bytowskiego i lęborskiego.
 2. W przypadku poważnych zagrożeniach GI może brać udział w akcjach ratowniczych na terenie całego kraju.
 3. W sytuacjach szczególnych za zgodą Prezesa Słupskiego WOPR, Grupa może brać udział w szkoleniach, ćwiczeniach i pokazach na terenie całego kraju.

 

 

ROZDZIAŁ III

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

 • 5
 1. Grupa Interwencyjna Słupskiego WOPR złożona jest z osób pełniących społecznie swoją funkcję zwanych dalej Członkami GI oraz Kandydatów.
 2. Na czele  GI  stoi  Kierownik  Grupy  Interwencyjnej  powoływany  w  drodze uchwały przez Zarząd Słupskiego WOPR powołany spośród Członków GI . Kierownik GI w zakresie swojej pracy podlega bezpośrednio Prezesowi Słupskiego WOPR.
 3. Zastępca Kierownika Grupy Interwencyjnej – stoi na czele grupy w czasie nieobecności kierownika GI i jest powołany spośród Członków GI przez Kierownika Grupy. Dopuszcza się wyznaczenie dwóch zastępców.
 4. Członkowie zwyczajni – osoby biorące czynny udział w działaniach GI.
 5. Członkowie wspierający – osoby wspierające Grupę swoimi umiejętnościami i doświadczeniem.
 6. Kandydaci – osoby, które wyraziły chęć przystąpienia do GI a nie posiadają statutu i uprawnień członka zwyczajnego.

 

ROZDZIAŁ IV

CZŁONKOWIE GRUPY INTERWENCYJNEJ SŁUPSKIEGO WOPR,

ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

 • 6
 1. Zadania ogólne Członków GI oraz Kandydatów:
 2. Realizacja statutowych zadań Grupy;
 3. Udział w  szkoleniach  zmierzających  do  podniesienia umiejętności oraz uprawnień niezbędnych do realizacji zadań GI;
 4. troska o wyposażenie i sprzęt użytkowany przez Grupę.

 

 • 7
 1. Do zadań Kierownika GI należy kierowanie Grupą a w szczególności:
 2. organizacja realizacji zadań Grupy;
 3. reprezentowanie Grupy Interwencyjnej na zewnątrz;
 4. wyznaczanie zadań członkom GI;
 5. zarządzanie sprzętem użytkowanym przez Grupę;
 6. inicjowanie i organizacja szkolenia członków GI;
 7. prowadzenie ewidencji działań grupy - dziennik pracy Grupy Interwencyjnej;
 8. prowadzenie działań edukacyjnych i wychowawczych.

 

 1. Do zadań Zastępcy Kierownika GI należy:
 2. utrzymanie stałej łączności z ratownikami GI;
 3. troska o wyposażenie i sprzęt oraz zarządzanie sprzętem użytkowanym przez Grupę;
 4. czynny udział w działaniach GI;
 5. prowadzenie działań edukacyjnych i wychowawczych kandydatów GI;
 6. wykonywanie zadań zleconych przez Kierownika GI.
 7. Do zadań członków zwyczajnych należy:
 8. czynny udział w działaniach GI;
 9. prowadzenie działań edukacyjnych i wychowawczych w stosunku do kandydatów GI;
 10. wykonywanie zadań zleconych przez Kierownika GI.
 11. Do zadań członków wspierających należy:
 12. udział w wybranych działaniach GI;
 13. prowadzenie działań edukacyjnych i wychowawczych w stosunku do kandydatów GI;
 14. wsparcie Grupy swoim doświadczeniem.
 15. Do zadań kandydatów należy
 16. udział w wybranych działaniach GI;
 17. wykonywanie zadań zleconych przez Kierownika GI.

 

 • 8
 1. Członkiem Grupy może zostać osoba, która:
 2. Posiada ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy;
 3. ma ukończone 18 lat ;
 4. posiada ważną legitymację WOPR;
 5. cechuje się sprawnością fizyczną i stanem zdrowia umożliwiającym pełny udział w działaniach Grupy;
 6. posiada indywidualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 7. Członek Grupy ma prawo:
 8. Brać udział w działaniach Grupy. Członkowie zwyczajni mają pierwszeństwo uczestnictwa w pracach GI w stosunku do Członków wspierających;
 9. zgłaszania wniosków dotyczących działania GI za pośrednictwem Kierownika GI;
 10. korzystania ze sprzętu GI;
 11. korzystania z dofinansowania niektórych szkoleń na zasadach określonych przez Zarząd Słupskiego WOPR;
 12. używania odznak i identyfikatorów GI.
 13. Członek Grupy ma obowiązek:
 14. Realizować roczny limit 80 godzin udziału w szkoleniach i pracach Grupy;
 15. brać udział w wewnętrznych szkoleniach GI ;
 16. podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności ratownicze;
 17. wykonywać zadania przewidziane niniejszym regulaminem;
 18. podejmować dyżury na zasadach określonych przez Kierownika GI.
 19. Członkowstwo w Grupie ustaje na skutek:
 20. Działania na szkodę GI lub Słupskiego WOPR;
 21. niewywiązywania się z obowiązków zawartych w regulaminie Grupy;
 22. uchylania się od udziału w szkoleniach i pracach Grupy;
 23. rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa w czasie działań GI;
 24. podjęcia czynności pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka;
 25. rezygnacji z członkostwa w GI;
 26. usunięcia z GI uchwałą Zarządu Słupskiego WOPR na wniosek Kierownika GI.
 27. Obowiązki wymienione w pkt. 3 lit. a, b oraz e nie dotyczą osób pełniących funkcję Członka Wspierającego.
 28. Od decyzji pkt. 4 lit. a-d przysługuje odwołanie do Zarządu Słupskiego WOPR.

 

 • 9
 1. Kandydatem może być osoba, która:
 2. Zgłosiła chęć zostania członkiem GI;
 3. akceptuje regulamin GI;
 4. posiada ważną legitymację WOPR;
 5. ma skończone 16 lat;
 6. cechuje się sprawnością fizyczną i stanem zdrowia umożliwiającym pełny udział we wszystkich działaniach Grupy;
 7. Kandydat ma prawo:
 8. Brać udział w wybranych działaniach grupy;
 9. zgłaszania wniosków dotyczących działania GI za pośrednictwem Kierownika GI;
 10. korzystania ze sprzętu GI.
 11. Kandydat ma obowiązek:
 12. Brać udział w wewnętrznych szkoleniach doszkalających GI;
 13. podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności ratownicze.

 

 • 10
 1. Kandydat po upływie 12 miesięczny nienagannego stażu w GI może zostać mianowany Członkiem GI przez Prezesa Słupskiego WOPR na wniosek Kierownika Grupy.
 2. Zarząd może skrócić okres podany w pkt.1 na wniosek Kierownika GI jeżeli osoba ta posiada specjalistyczne uprawnienia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania GI.

 

 • 11
 1. Członkom Grupy przysługuje prawo zwrotu wydatków poniesionych w związku z realizacją wyznaczonych zadań, które powinny być rozliczone w/g obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa.
 2. Członkowie G.I Słupskiego WOPR mogą być zatrudnieni w Słupskim WOPR.

 

 

ROZDZIAŁ V

UŻYTKOWANIE SPRZĘTU

 

 • 12
 1. Grupa Interwencyjna użytkuje przekazany jej sprzęt na ogólnych zasadach przyjętych w Słupskim WOPR.
 2. Kierownik GI wyznacza osoby odpowiedzialne w Grupie za sprzęt jego pobranie, zdanie i eksploatację.
 3. Osoba, która otrzymała w użytkowanie sprzęt pływający, jeżdżący lub podręczny jest za niego odpowiedzialna. Odpowiada ona materialnie za umyślne zniszczenie, utratę sprzętu oraz wynikłe na skutek zaniedbania obowiązków inne zdarzenia.

 

 1. Zabronione jest użytkowanie sprzętu:
 2. niesprawnego;
 3. w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem;
 4. do innych celów niż zadania Grupy Interwencyjnej;
 5. w sposób zagrażający bezpieczeństwu.
 6. Zabronione jest wynoszenie lub oddalanie ze sprzętem będącym w użytkowaniu, bez wcześniejszej zgody Kierownika GI. Zakaz ten nie dotyczy sprzętu przekazanego do osobistego użytku.

 

 

ROZDZIAŁ VI

DOKUMENTACJA

 

 • 13

 

 1. Przed każdymi planowanymi działaniami grupy należy przygotować dokumentację zawierającą plan działań. Dokumentacja ta musi zostać wcześniej zatwierdzona Prezesa Słupskiego WOPR.
 2. W przypadku ćwiczeń i szkoleń należy przygotować stosowny konspekt zawierający następujące elementy:
 3. cel ogólny zajęć;
 4. wykaz instruktorów prowadzących zajęcia ze wskazaniem osoby kierującej działaniami;
 5. miejsce, datę i czas rozpoczęcia oraz przewidywany czas zakończenia;
 6. ilość osób biorących udział w szkoleniu oraz ich wyposażenie indywidualne;
 7. wykaz sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia zadania;
 8. przewidywane koszty (paliwo, wynagrodzenie instruktorów, delegacja, napoje i posiłki regeneracyjne itp.);
 9. scenariusz przebiegu zajęć.
 10. W przypadku pokazów sporządza się plan zawierający następujące elementy:
 11. temat pokazów;
 12. osobę kierującą pokazami;
 13. miejsce, datę i czas rozpoczęcia oraz przewidywany czas zakończenia;
 14. ilość osób biorących udział w pokazie oraz ich wyposażenie indywidualne;
 15. wykaz sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia zadania;
 16. przewidywane koszty (paliwo, wynagrodzenie uczestników, delegacja, napoje i posiłki regeneracyjne itp.);
 17. scenariusz przebiegu pokazów z podziałem zadań na osoby.
 18. W przypadku zabezpieczeń sporządza się plan zawierający następujące elementy:
 19. Cel zabezpieczenia;
 20. osobę odpowiedzialną za zabezpieczenie;
 21. miejsce, datę i czas rozpoczęcia oraz przewidywany czas zakończenia;
 22. ilość osób biorących udział w zadaniu oraz ich wyposażenie indywidualne;
 23. wykaz sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia zadania;
 24. przewidywane koszty (paliwo, wynagrodzenie uczestników, delegacja, napoje i posiłki regeneracyjne itp.);
 25. wykaz zadań z podziałem na osoby.
 26. W przypadku działań nieplanowanych można odstąpić od przygotowywania dokumentacji wstępnej.

 

 • 14

 

 1. Po zakończeniu działań kierownik grupy lub osoba go zastępująca sporządza sprawozdanie. Dokument ten zawiera:
 2. temat lub cel zadania;
 3. wykaz osób i środków biorących udział w zadaniu;
 4. rozliczenie wydatków;
 5. ocenę stopnia wykonania zadania;
 6. podsumowanie i wnioski.

 

ROZDZIAŁ VII

ZNAKI I OZNACZENIA

 

 • 15
 1. Członkowie Grupy  Interwencyjnej  posiadają  prawo  noszenia  oznak  Grupy i używają  ich  w czasie  wykonywania  zadań  w  ramach  grupy,  na  spotkaniach  organizacyjnych  i  w  czasie reprezentowania Słupskiego WOPR.
 2. Grupa Interwencyjna posługuje się znakiem przedstawionym w załączniku do regulaminu.

 

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • 16
 1. Interpretacja regulaminu Grupy Interwencyjnej Słupskiego WOPR należy do Kierownika GI, a w sprawach spornych do Prezesa Słupskiego WOPR.
 2. Kierownik GI ma prawo do wydawania zarządzeń regulujących zasady funkcjonowania Grupy. Zarządzenia te muszą być zgodne ze statutem Słupskiego WOPR i regulaminem Grupy.

 

back to top