Przejdź do treści
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą przy ul. Szczecińska 99 w Słupsku (kod pocztowy: 76-200), tel.: 59 843 17 08, adres e-mail: biuro@wopr.slupsk.pl.
 2. Kontakt: Prezes Zarządu Słupskiego WOPR – Piotr Dąbrowski dabrowski@wopr.slupsk.pl
 3. Przesłanką upoważniającą administratora do przetworzenia Pani/Pana danych jest obowiązek wynikający z przepisów prawa, fakt, iż podmiot danych jest stroną umowy lub zgoda osoby, które dane dotyczą.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze; - realizacji umów zawartych ze Słupskim WOPR; - w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub pomioty, którym udostępnione zostaną dane na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązujących prawa.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, wówczas gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 1. Posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 2. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu przez Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
back to top