Dobiegł końca program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać”.

W Projekcie wzięło udział w dwóch etapach od marca do czerwca i od września do grudnia - 803 dzieci w 54 grupach z 14 gmin województwa pomorskiego. Uczestnicy jeździli do 9 różnych pływalni na terenie województwa pomorskiego.

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” był adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I, II i III. Zakładał systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

Głównymi celami programu było:

- upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,

- profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,

- zapobieganie zjawiskom patologii społecznych,

- wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,

- edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Priorytetowym działaniem zadania było pokazanie roli pływania i zajęć w wodzie jako środka wpływającego na kształtowanie zdrowego stylu życia i utrzymanie zdrowia.

Dziękujemy instruktorom, którzy wypełnili zadania projektu i nauczyli dzieci podstaw pływania oraz opiekunom grup, którzy czuwali nad bezpieczeństwem dzieci podczas zajęć oraz licznej grupie wolontariuszy.

 

zakonczenie-projektu-powszechnej-nauki-plywania-umiem-plywac-5063.jpg [miniatura]

GALERIA