budowa-6122.jpg

budowa-6123.jpg

Nie możemy zapomnieć o rozpoczętej realizacji zamówienia "Budowa budynku szkoleniowo-socjalnego oraz garażu dwustanowiskowego wraz z wewnętrzną linią zasilająca w miejscowości Machowinko, Gmina Ustka" prowadzonego w związku z realizacją projektu „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczeństwo” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych dofinansowanego ze środków Zarządu Województwa Pomorskiego oraz współfinansowane ze środków Uni Europejskiej w ramach EFRM.

Numer umowy: 0026-6523.2.SW1110452/19

Cel operacji: propagowanie dobrostanu społecznego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez otwarcie kompleksu rekreacyjno - sportowego przeznaczonego na użytek publiczny w tym dla seniorów i osób niepełnosprawnych.

Wskaźnikiem realizacji celu operacji jest: liczba nowych, przebudowanych lub wyposażonych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowe -1, liczba obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i seniorów – 1, liczba operacji nastawiona na innowacje -1, wzrost liczby osób korzystających ze stworzonej, rozwiniętej lub wyposażonej infrastruktury turystycznej – 100 %.

Miejsce operacji: województwo pomorskie, powiat słupski, gmina Ustka, 76-270 Ustka, Machowinko, na działce 219/6

Realizacja zadania jest oparta na wsparciu finansowym w ramach Programu „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 oraz finansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 300 000,00 zł

budowa-6132.jpg budowa-6124.jpg
budowa-6126.jpg budowa-6127.jpg
budowa-6133.jpg budowa-6131.jpg
rozpoczecie-budowy-6323.jpg