Przejdź do treści
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Program szkolenia

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest podmiotem uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego, który prowadzi działania ratownicze, polegające w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym. WOPR jest członkiem (założycielem) Międzynarodowej Federacji Ratownictwa Wodnego (International Life Saving Federation), wyznaczającej standardy wyszkolenia ratowników wodnych. Realizacja misji WOPR – zmniejszania liczby osób tonących w wodach polskich – wymaga dobrze przygotowanej kadry ratowników wodnych.

Zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym i kąpiącym się w miejscach wyznaczonych oraz osobom uprawiającym sporty i rekreację na obszarach wodnych należy do osób prawnych i fizycznych prowadzących na wodach działalność w tym zakresie, jak i do organów administracji rządowej i właściwych terytorialnie gmin, będących właścicielami, organizatorami lub operatorami wyznaczonych obszarów wodnych oraz przystani i pozostałych obszarów wodnych. WOPR, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju utworzył struktury organizacyjne w województwach, powiatach i gminach w celu szkolenia kadr oraz organizowania i prowadzenia działań z zakresu ratownictwa wodnego, a także prewencyjnych i profilaktycznych, mających ograniczyć wypadki na obszarach wodnych.

Konstrukcja Programu szkolenia ratownika wodnego, zwanego dalej „szkoleniem”, uwzględnia odpowiednio przygotowane treści teoretyczne i praktyczne, utrzymane w konwencji układu przedmiotowego z zagadnieniami specjalistycznymi, pozwalającego przygotować absolwentów do wykonywania czynności z zakresu ratownictwa wodnego i kierowania działaniami zespołu ratowników wodnych.

CELE SZKOLENIA

 Celem kształcenia jest przygotowanie osób zatrudnionych, pełniących służbę lub będących członkami podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego i podejmowania działań ratowniczych, a w szczególności:
1) zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu ratownictwa wodnego;
2) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy;
3) kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.

EFEKTY SZKOLENIA
1. Absolwent szkolenia powinien wiedzieć jak:
1) prowadzić zorganizowane działania profilaktyczne i prewencyjne;
2) współpracować z innymi służbami w ramach państwowego ratownictwa medycznego;
2. Absolwent szkolenia powinien umieć:
1) prowadzić działania ratownicze;
2) kierować zespołem ratunkowym;
3) stosować procedury ratunkowe i prowadzić dokumentację;
4) realizować działania w ramach zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem dla wyznaczonego obszaru wodnego.
3. Absolwenta szkolenia powinna cechować odpowiedzialność za jakość udzielanej pomocy oraz właściwa postawa etyczna.
4. Absolwent szkolenia, może przystąpić do egzaminu końcowego po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianów cząstkowych wymienionych w kartach umiejętności.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Organizatorem szkolenia jest właściwa jednostka WOPR.
2. Program szkolenia powinien być zrealizowany w czasie co najmniej 63 godziny w tym 20 godzin z zajęć teoretycznych i 43 godziny z zajęć praktycznych.
3. Liczba godzin może zostać zwiększona w zależności od liczby uczestników, dostępnych pomocy dydaktycznych, warunków lokalowych, organizacyjnych i atmosferycznych lub uwzględniać dodatkowe treści dydaktyczne.
4. Organizator szkolenia zapewnia bazę dydaktyczną dostosowaną do liczby osób uczestniczących w szkoleniu, w szczególności: sale wykładowe lub seminaryjne wyposażone w sprzęt multimedialny do prowadzenia zajęć, pływalnię o wymiarach co najmniej 25 m x 10 m x 1,60 m, ze słupkami o wysokości co najmniej 70 cm do wykonania skoku, oraz dostęp do zbiornika wodnego z naturalną linią brzegową, umożliwiającą swobodny dostęp do wody.
5. Szkolenie może być zorganizowane w formie stacjonarnej lub w formie zajęć cyklicznych.
6. Za stronę formalną szkolenia odpowiada prezes właściwej jednostki WOPR lub osoba przez niego upoważniona.
7. Za stronę merytoryczną szkolenia odpowiada kierownik szkolenia - instruktor WOPR lub instruktor wykładowca WOPR z przygotowaniem pedagogicznym zamieszczony na liście zunifikowanych instruktorów. Kierownik prowadzi nadzór nad prowadzącymi zajęcia.
8. Zajęcia praktyczne odbywają się w grupach liczących nie więcej niż 15 uczestników szkolenia na jednego prowadzącego.
9. Kandydaci na szkolenie przyjmowani są po spełnieniu wymogów formalnych i po zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu szkolenia.
10. Szkolenie uwzględnia aktualną wiedzę i umiejętności oraz realizowane jest w oparciu o nowoczesne metody dydaktyczne.
11. Szkolenie odbywa się na podstawie zakresu tematycznego zawartego w niniejszym programie oraz w oparciu o szczegółowe treści programu zawarte w p. XI.
12. Szkolenie należy realizować zgodnie z algorytmem czynności zawierającym elementy rejestracji, realizacji, egzaminowania, stosując się do wzorów dzienników, pieczęci, identyfikatorów, zaświadczeń, regulaminów i standardów wyposażenia.

 

PROGRAM SZKOLENIA – ZAKRES TEMATYCZNY

 

LP

ZAGADNIENIE

CELE SZKOLENIA

LICZBA GODZIN

WYKŁ.

ĆWICZ.

1.

Organizacja ratownictwa wodnego – podstawy prawne

 

Zdobywanie wiedzy

4

 

1) podstaw prawnych funkcjonowania ratownictwa wodnego w Rzeczypospolitej Polskiej,

2) organizacji ratownictwa wodnego w pozostałych systemach ratowniczych funkcjonujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

3) prawnych aspektów pracy ratownika wodnego (kodeks karny, kodeks wykroczeń, kodeks cywilny, kodeks pracy).

2.

Organizacja pracy ratowników

 

Zdobywanie wiedzy i kształcenie umiejętności

7

1

1) obowiązków i uprawnień ratowników wodnych

2) specyfiki ratownictwa wodnego na wyznaczonych obszarach wodnych,

3) specyfiki działania ratownika wodnego na poszczególnych obszarach wodnych (lód, cieki, powódź, miejsca bagniste),

4) hydrologii i meteorologii

5) dokumentacji działań ratowniczych

Uczestnik powinien posiadać umiejętność praktycznego stosowania wiedzy w działaniach ratowniczych.

3.

Sprzęt wykorzystywany w ratownictwie wodnym

 

Zdobywanie wiedzy i kształcenie umiejętności

3

15

1) sprzętu ratowniczego i pływającego wykorzystywanego w ratownictwie wodnym i jego zastosowania

2) podstawowych prac bosmańskich,

3) prowadzenia akcji ratunkowych z wykorzystaniem sprzętu do ratownictwa wodnego

Uczestnik powinien posiadać umiejętność praktycznego stosowania wiedzy w działaniach ratowniczych.

4.

Pływanie i techniki ratownictwa wodnego

 

Zdobywanie wiedzy i kształcenie umiejętności

6

27

1) pływania stosowanego w ratownictwie wodnym,

2)  samoratownictwa

3) wykonania skoków ratunkowych i innych sposobów bezpiecznego wejścia do wody,

4) pływania pod wodą i nurkowania,

5) holowania osoby zagrożonej, co najmniej trzema sposobami,

6) ewakuacji z wody i na lądzie,

7) opanowania osoby tonącej pasywnej i ułożenia jej w pozycji do holowania,

8) postępowania z osobą tonącą aktywną

EGZAMIN KOŃCOWY

EGZAMIN TEORETYCZNY

 

Test 30 pytań

EGZAMIN PRAKTYCZNY

1

Przepłynięcie sposobem dowolnym po skoku startowym 400 m w czasie nie dłuższym niż 8’ 

2

Przepłynięcie dystansu 25 m pod lustrem wody 
z wydobyciem dwóch przedmiotów leżących w odległości od 2 m do 2,5 m po obu stronach linii płynięcia 

3

Przepłynięcie sposobem ratowniczym (z głową nad powierzchnią wody) dystansu 50 m w czasie poniżej 55’’ 

4

Przepłynięcie w czasie nie dłuższym niż 2’40’’ ratowniczą łodzią wiosłową lub kajakiem za pomocą dwóch wioseł dystansu 75 m w linii prostej do boi (pławy), dopłynięcie do niej rufą, powrót do miejsca startu za pomocą jednego wiosła 

5

Przeprowadzeniu symulowanej akcji ratowniczej, polegającej na przepłynięciu dystansu co najmniej 20 m, wydobyciu manekina położonego na dnie i na holowaniu go w pasie ratowniczym do brzegu na dystansie 20 m 

6

Holowanie tonącego bez przerwy i zatrzymania

na dystansie 150 m, z zastosowaniem trzech sposobów holowania – każdy na dystansie 50 m 

7

Wyciągnięcie na brzeg o wysokości co najmniej 30 cm 
od lustra wody lub na pokład łodzi osoby poszkodowanej 
i ułożenie jej w pozycji umożliwiającej udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy 

back to top