Przejdź do treści
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Ratownik wodny

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest podmiotem uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego, który prowadzi działania ratownicze, polegające w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym. WOPR jest członkiem (założycielem) Międzynarodowej Federacji Ratownictwa Wodnego (International Life Saving Federation), wyznaczającej standardy wyszkolenia ratowników wodnych. Realizacja misji WOPR – zmniejszania liczby osób tonących w wodach polskich – wymaga dobrze przygotowanej kadry ratowników wodnych.

Zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym i kąpiącym się w miejscach wyznaczonych oraz osobom uprawiającym sporty i rekreację na obszarach wodnych należy do osób prawnych i fizycznych prowadzących na wodach działalność w tym zakresie, jak i do organów administracji rządowej i właściwych terytorialnie gmin, będących właścicielami, organizatorami lub operatorami wyznaczonych obszarów wodnych oraz przystani i pozostałych obszarów wodnych. WOPR, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju utworzył struktury organizacyjne w województwach, powiatach i gminach w celu szkolenia kadr oraz organizowania i prowadzenia działań z zakresu ratownictwa wodnego, a także prewencyjnych i profilaktycznych, mających ograniczyć wypadki na obszarach wodnych.

Konstrukcja Programu szkolenia ratownika wodnego, zwanego dalej „szkoleniem”, uwzględnia odpowiednio przygotowane treści teoretyczne i praktyczne, utrzymane w konwencji układu przedmiotowego z zagadnieniami specjalistycznymi, pozwalającego przygotować absolwentów do wykonywania czynności z zakresu ratownictwa wodnego i kierowania działaniami zespołu ratowników wodnych.

CELE SZKOLENIA

 Celem kształcenia jest przygotowanie osób zatrudnionych, pełniących służbę lub będących członkami podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego i podejmowania działań ratowniczych, a w szczególności:
1) zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu ratownictwa wodnego;
2) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy;
3) kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.

EFEKTY SZKOLENIA
1. Absolwent szkolenia powinien wiedzieć jak:
1) prowadzić zorganizowane działania profilaktyczne i prewencyjne;
2) współpracować z innymi służbami w ramach państwowego ratownictwa medycznego;
2. Absolwent szkolenia powinien umieć:
1) prowadzić działania ratownicze;
2) kierować zespołem ratunkowym;
3) stosować procedury ratunkowe i prowadzić dokumentację;
4) realizować działania w ramach zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem dla wyznaczonego obszaru wodnego.
3. Absolwenta szkolenia powinna cechować odpowiedzialność za jakość udzielanej pomocy oraz właściwa postawa etyczna.
4. Absolwent szkolenia, może przystąpić do egzaminu końcowego po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianów cząstkowych wymienionych w kartach umiejętności.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Organizatorem szkolenia jest właściwa jednostka WOPR.
2. Program szkolenia powinien być zrealizowany w czasie co najmniej 63 godziny w tym 20 godzin z zajęć teoretycznych i 43 godziny z zajęć praktycznych.
4. Liczba godzin może zostać zwiększona w zależności od liczby uczestników, dostępnych pomocy dydaktycznych, warunków lokalowych, organizacyjnych i atmosferycznych lub uwzględniać dodatkowe treści dydaktyczne.
5. Organizator szkolenia zapewnia bazę dydaktyczną dostosowaną do liczby osób uczestniczących w szkoleniu, w szczególności: sale wykładowe lub seminaryjne wyposażone w sprzęt multimedialny do prowadzenia zajęć, pływalnię o wymiarach co najmniej 25 m x 10 m x 1,60 m, ze słupkami o wysokości co najmniej 70 cm do wykonania skoku, oraz dostęp do zbiornika wodnego z naturalną linią brzegową, umożliwiającą swobodny dostęp do wody.
6. Szkolenie może być zorganizowane w formie stacjonarnej lub w formie zajęć cyklicznych.
7. Za stronę formalną szkolenia odpowiada prezes właściwej jednostki WOPR lub osoba przez niego upoważniona.
8. Za stronę merytoryczną szkolenia odpowiada kierownik szkolenia - instruktor WOPR lub instruktor wykładowca WOPR z przygotowaniem pedagogicznym zamieszczony na liście zunifikowanych instruktorów. Kierownik prowadzi nadzór nad prowadzącymi zajęcia.
9. Zajęcia praktyczne odbywają się w grupach liczących nie więcej niż 15 uczestników szkolenia na jednego prowadzącego.
10. Kandydaci na szkolenie przyjmowani są po spełnieniu wymogów formalnych i po zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu szkolenia.
11. Szkolenie uwzględnia aktualną wiedzę i umiejętności oraz realizowane jest w oparciu o nowoczesne metody dydaktyczne.
12. Szkolenie odbywa się na podstawie zakresu tematycznego zawartego w niniejszym programie oraz w oparciu o szczegółowe treści programu zawarte w p. XI.
13. Szkolenie należy realizować zgodnie z algorytmem czynności zawierającym elementy rejestracji, realizacji, egzaminowania, stosując się do wzorów dzienników, pieczęci, identyfikatorów, zaświadczeń, regulaminów i standardów wyposażenia.

WYMAGANIA FORMALNE
1. Uczestnik przystępujący do szkolenia ma posiadać:
1) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia szkolenia (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składa jej opiekun prawny);
2) pisemną zgodę na udział w szkoleniu (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny) zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
3) umiejętność pływania

ZAKRES TEMATYCZNY

Lp.

Zagadnienia

Zakres posiadanej wiedzy i umiejętności praktycznych

Liczba godzin

wykł.

ćwicz.

1

Organizacja ratownictwa wodnego – podstawy prawne

Uczestnik szkolenia powinien posiadać wiadomości dotyczące:

- podstaw prawnych funkcjonowania ratownictwa wodnego w Rzeczypospolitej Polskiej,

- organizacji ratownictwa wodnego w pozostałych systemach ratowniczych funkcjonujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

- prawnych aspektów pracy ratownika wodnego.

4

 

2

Organizacja pracy ratowników

Uczestnik szkolenia powinien posiadać wiadomości dotyczące:

- obowiązków i uprawnień ratowników wodnych,

- specyfiki ratownictwa wodnego na wyznaczonych obszarach wodnych,

- specyfiki działania ratownika wodnego na poszczególnych obszarach wodnych,

- hydrologii i meteorologii,

- dokumentacji działań ratowniczych oraz powinien posiadać umiejętność praktycznego stosowania wiedzy w działaniach ratowniczych

7

1

3

Sprzęt wykorzystywany w ratownictwie wodnym

Uczestnik szkolenia powinien posiadać wiedzę dotyczącą:

- sprzętu wykorzystywanego w ratownictwie wodnym i jego      zastosowania,

- prowadzenia akcji ratunkowych z wykorzystaniem sprzętu do ratownictwa wodnego,

- podstawowych prac bosmańskich oraz powinien posiadać umiejętność posługiwania się tym sprzętem w działaniach ratowniczych

3

15

4

Pływanie i techniki ratownictwa wodnego

Uczestnik szkolenia powinien posiadać umiejętności:

- pływania stosowanego w ratownictwie wodnym,

- samoratownictwa,

- wykonania skoków ratunkowych i innych sposobów   bezpiecznego wejścia do wody,

- pływania pod wodą i nurkowania,

- holowania osoby zagrożonej, co najmniej trzema sposobami,

- ewakuacji z wody i na lądzie,

- opanowania osoby tonącej pasywnej i ułożenia jej w pozycji do holowania,

- postępowania z osobą tonącą aktywną.

 

6

27


back to top