Na podstawie uchwały Zarządu Słupskiego WOPR nr 02/06/Z/2022 z dnia 20.06.2022 r. zwołuje się Walne Zebranie Członków dnia 13 lipca 2022 r. o godz. 20.00 w "Klubie Olimpijczyka" przy ulicy Szczecińskiej 99 w Słupsku.


PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
SŁUPSKIEGO WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO
„Klub Olimpijczyk„ ul. Szczecińska 99, dnia 13.07.2022 r. godzina 2000

 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Przedstawienie kandydatów do prezydium Walnego Zebrania.
 3. Wybór prezydium Walnego Zebrania (przewodniczącego i protokolanta).
 4. Wybór komisji skrutacyjnej Walnego Zebrania.
 5. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Walne Zebranie.
 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
 7. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania.
 8. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 10. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 11. Wybór Zarządu Stowarzyszenia.
 12. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

 

Za Zarząd
Prezes Słupksiego WOPR
Piotr Dąbrowski