budowa-6122.jpg

budowa-6123.jpg

Stało się !!!

W dniu 25 listopada 2019 roku w Gdańsku pomiędzy Województwem Pomorskim a Słupskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym została podpisana umowa na realizację operacji pt. „Otwarcie kompleksu rekreacyjno – sportowego przeznaczanego na użytek publiczny w tym dla seniorów i osób niepełnosprawnych”. 

Numer umowy: 0026-6523.2.SW1110452/19

Nazwa działania, w ramach którego realizowania jest operacja: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie, w tym związane z realizacją operacji własnych LGD, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy o rozwoju lokalnym, z wyłączeniem projektów grantowych, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 1 ustawy o rozwoju lokalnym, w ramach celu propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego, obejmującej tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: propagowanie dobrostanu społecznego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez otwarcie kompleksu rekreacyjno - sportowego przeznaczonego na użytek publiczny w tym dla seniorów i osób niepełnosprawnych.

Wskaźnikiem realizacji celu operacji jest: liczba nowych, przebudowanych lub wyposażonych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowe -1, liczba obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i seniorów – 1, liczba operacji nastawiona na innowacje -1, wzrost liczby osób korzystających ze stworzonej, rozwiniętej lub wyposażonej infrastruktury turystycznej – 100 %.

Miejsce operacji: województwo pomorskie, powiat słupski, gmina Ustka, 76-270 Ustka, Machowinko, na działce 219/6

Realizacja zadania jest oparta na wsparciu finansowym w ramach Programu „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 oraz finansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 300 000,00 zł